Ana Sayfa İş Dünyası Pazarlama Kent Pazarlaması Ve Kent Pazarlamasında Başarıyı Etkileyen Faktörler

Kent Pazarlaması Ve Kent Pazarlamasında Başarıyı Etkileyen Faktörler

1925
0
Paylaş

Bir kent, farklı hedef pazarlar için güçlü bir altyapı kurduktan sonra, kentsel pazarlama devreye girer ve kentin kimliğinin seçilmiş hedef pazarlar tarafından anlaşılması ve kentle ilgili olumlu bir imaj oluşturulması görevini üstlenir. Kentlerin çekici hale gelmesi için cazibe faktörlerini bulundurmaları gerekmektedir.  Kotler ve diğ. (2002), cazibe faktörlerini iki grupta ele almıştır. Birinci grup faktörler sert cazibe faktörleri olarak adlandırılır ve ekonomik istikrar, verimlilik, maliyetler, mülkiyet kavramı, yerel destek hizmetleri ve ağlar, iletişim altyapısı, stratejik konum ve teşvikleri içerir. İkinci grup faktörler yumuşak cazibe faktörleri olarak adlandırılır ve niş geliştirme, yaşam kalitesi, işgücünün rekabet gücü, kişisel faktörler, yönetim, esneklik ve dinamizm, iş ilişkilerinde profesyonellik düzeyi ve girişimcilik ortamını içerir (Kotler ve diğ. 2002).

Girişimci imaj ve yaratıcılık gibi yumuşak cazibe faktörlerinin önemi artmaktadır çünkü artan müşteri talebi kentte daha karmaşık ürün ve hizmetlerin üretilmesini gerektirmektedir(Asplund, 1993).

Barclays Bank tarafından 2002 yılında yapılan bir araştırmada (Barclays, 2002), dünyanın en zengin bölgelerinin ekonomik gelişmesi incelenmiş ve bu bölgelerin rekabet avantajı oluşturmak için altı ortak noktaya odaklandıkları belirlenmiştir;

 1. Paydaşlar tarafından benimsenmiş bir vizyon, koordinasyon ve finansmanla bölgesel
 2. Liderlik oluşturulması
 3. Bölgesel kaynakların bölgesel kümelenmelere odaklanması (teknoparklar vb.)
 4. Yerel girişimcilerin desteklenmesi
 5. Eğitim ve iş dünyasının bir araya getirilmesi
 6. Toplumsal katılımın sağlanması
 7. Yeni pazarlar geliştirmek ve yatırımlardan faydalanmak için ulusal ve uluslararası bağlar kurulması

Kentlerin başarısı için hızlı bir formül yoktur. Odaklı ekonomik gelişme politikaları on yıllar boyunca uygulanmalıdır. Jensen-Butler’in ampirik çalışmalarına göre Jensen ve Butler  (1997),  başarılı kentler aşağıdaki özellikleri taşımaktadır:

 1. Başarılı şehirlerde üretim ve istihdam sanayi sektöründen hizmetler sektörüne yönelmektedir.
 2. Hizmet sektörü içinde, başarı göstergesi olarak yüksek değer üreten alt sektörler ortaya çıkmaktadır. Yeni teknolojiler, özellikle bilgi ve iletişim teknolojileri ve üretici hizmetlerinin büyümesi, esnek üretim sistemlerinin gelişmesiyle ilişkilidir.
 3. Temel inovasyonlar büyük ölçüde bilgi yönünden zengin çevrelerin varlığına bağlıdır.

Başarılı şehirler, başarısız şehirlere göre daha yenilikçidir ve ileri teknoloji üreten sektörler başarılı şehirlerde başarısız şehirlere göre daha hızlı büyümektedir. İleri teknoloji firmalarının iş yaratma ve işçi devir hızı değerleri, diğer sektörlerin ortalamasının üzerindedir.

 1. Kentsel alanlarda karar verme gücünün bir yerde yoğunlaşması başarı belirtisi olarak görülmektedir.
 2. Bilgi yoğun yerellikler gelecekte gelir elde etmek için daha önemli olacaktır.
 3. Başarılı şehirler geniş ve hızlı büyüyen nitelikli bir orta sınıfa sahip olma eğilimindedir. Aynı zamanda başarılı şehirler, artan sosyal kutuplaşma sorunlarıyla da karşı karşıya kalabilirler.
 4. Çatışma yönetimi becerileri, şehirlerin başarısında bir kriterdir.
 5. Büyüyen orta sınıfa bağlı olarak materyal olmayan değerlerin önemi artmıştır. Sanat kültür şehirlerin başarısının bir ölçütü olmuştur.
 6. Artan üretim ve tüketim, sıkışıklık ve kirlilik gibi negatif dışsallıklara sebep olur. Başarılı şehirler, özel marjinal maliyet ve sosyal marjinal maliyet arasında dengenin kurulduğu şehirlerdir.
 7. Dış dünyayla ilişkilerin seviyesi ve gelişmesi, başarı için açık göstergelerden biridir. Şehrin dış yönelimi, ulaşım ağlarına bağlanmışlık derecesi ve stratejik ortaklıklara sahip olmasıyla değerlendirilmektedir.
 8. Artan gelir, genişleyen vergi tabanı ve dolayısıyla kamu hizmetlerinde iyileşmeyi getirmiştir.
 9. Etkinlik faktörleri profesyonel beceriler, araştırma ve geliştirme, patent başvurusu sayıları, yeni firmalar ve istihdam, ileri teknoloji endüstrisi, dijitalleşme vb. faktörlerdir.

Rainisto (2003) ise aşağıdaki faktörlerin kent gelişimine ve kent pazarlamasına katkı sunacağını öngörmektedir:

  1. Kalifiye işgücünün varlığı
  2. Bir milyonun üzerinde nüfus
  3. Pazarlara ve müşterilere kolay erişim
  4. İletişim teknolojilerinin kalitesi
  5. İşletmeler için finansal teşviklerin varlığı
  6. Çalışanlar için yüksek yaşam kalitesi sunulması
  7. Çevre kirliliğinin asgari seviyeye indirilmesi
  8. Odaklı ekonomik gelişme
  9. On yıllar boyunca uygulanan politikalar
  10. Rekabet avantajının yaratılması
  11. Yüksek katma değerli ürünlerde uzmanlaşma
  12. Bölgesel kaynakların bölgesel kümelerde odaklanması
  13. Yerel girişimcilerin desteklenmesi
  14. Eğitim ve iş dünyasının bir araya getirilmesi
  15. Paylaşılmış bir vizyon, koordinasyon ve finansal kaynak yoluyla bölgesel liderlik yaratılması
  16. Büyük üniversitelerin varlığı
  17. İleri seviyede araştırma altyapısının bulunması
  18. Uluslararası ekonomik ağlar kurulması
  19. Bilimsel ve kültürel değiş tokuş
  20. Yüksek hacimli hava trafiği
  21. Uluslararası şirketlerin merkezlerine ev sahipliği yapma azmi
  22. Kongreler ve ticaret fuarları için gerekli fiziksel altyapının varlığı
  23. Üretim ve istihdamın sanayiden hizmetlere kaydırılması
  24. Hizmet sektörü yüksek değerli alt sektörlerin gelişmesi
  25. Toplumun süreçlere katılımının sağlanması
  26. Yeni teknolojiler ve esnek üretimin gelişmesi
  27. İyi gelişmiş bilgi zengini çevrelerin varlığı
  28. Enerjiyi harekete geçirmek için iyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi
  29. Şehirde karar verme gücünün yoğunlaşması
  30. Marka inşası ve pazarlama planlaması
  31. Başarılı çatışma yönetimi
  32. Sanat ve kültürün artan öneme sahip olması
  33. İnovasyon ve teknolojik değişim
  34. Kısa vadeli planlamadan uzun vadeli planlamaya geçiş
  35. Strateji geliştirme ve uygulama yeteneği

Kentsel pazarlamada başarıyı etkileyen faktörler sekiz grup altında toplanabilir: planlama ekibi, vizyon ve stratejik analiz, kentin kimliği ve imajı, kamu ve özel sektör işbirliği, siyasi birlik, küresel pazar ve yerel gelişim, süreç rastlantıları, liderlik. Planlama ekibi, kentin pazarlama stratejisinin geliştirilmesinden ve uygulanmasından sorumlu olan gruptur. Avrupa’da tercih edilen genel model yerel ve bölgesel yöneticilerden bir grup kurulması, bu grubun dışarıdan bir danışman ve iş dünyası temsilcileri tarafından desteklenmesidir (Kotler ve diğer 1999). Planlama ekibinin sorumlulukları şunlardır:

 • Kentin mevcut durumunun tanımlanması. Bu süreçte SWOT analizi kullanılabilir.
 • Kent için gerçekçi bir vizyon geliştirilmesi
 • Uzun vadeli bir eylem planının geliştirilmesi

Kentin, uzun vadede hangi noktada olmasının istendiği vizyonun konusudur. Gelecekte kentin ulaşması istenen resim, vizyonla çizilir. Vizyonun mümkün olduğunca çok paydaş tarafından paylaşılması sahiplenmeyi artıracak ve o vizyona ulaşmada daha etkili çaba gösterilmesini sağlayacaktır.

Kentler, kendilerini geliştirerek kimliklerini de iyileştirebilirler ve dışarıda daha iyi algılar yaratabilirler. Kent kimliği, bilinçli planlama ve uygulama aktivitelerinin sonucu olarak şekillenir. Bir kentin imajı, insanların o kent hakkında sahip olduğu düşünceler, inançlar ve izlenimlerdir.

Kamu ve özel sektörün işbirliği içinde çalışması, kent pazarlamasın her aşamasında başarıyı etkileyen en kritik faktörlerdendir. Kamu ve özel sektörün kendine has güçlü yönlerine bu süreçte ihtiyaç duyulmaktadır. İyi yönetişim ilkelerinin benimsenmesi, kamu-özel sektör ortaklığı için ön koşuldur.

Kaynaklar

Rainisto, S. 2003. Success factors of place marketing: A study of place marketing practices in Northern Europe and United States, Helsinki University

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın