Ana Sayfa İş Dünyası Dış İlişkiler Çin Halk Cumhuriyeti Yapısı

Çin Halk Cumhuriyeti Yapısı

4540
0
Paylaş

Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Yapısı

Halkın demokratik diktatörlüğü ilkesi altında örgütlenen ÇHC Devleti’nin merkezi düzeyinin en üstünden aşağıya doğru sıralayacak olursak:

 1. Ulusal Halk Kongresi
 2. Devlet Başkanı
 3. Devlet Konseyi
 4. Merkezi Askeri Komisyon
 5. Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı’dır.

Devlet, ülke genelinde, merkezi kurumların dışında yönetsel kademelere göre yerel halk kongreleri,yerel halk hükümetleri ile yerel mahkemeler ve savcılıklar şeklinde örgütlenmiştir. Taşra yönetim kademelerinin birinci basamağında  22 eyalet ile eyalet düzeyinde olan doğrudan merkezi yönetime bağlı dört belediye, beş özerk bölge ve iki özel yönetim bölgesi yer almaktadır (Sezen, 2009: 125).

Çin Anayasasında hukuksal metinlerde açıkça erkler ayrılığı yapılmamıştır. Bunun nedeni devlet organları ile halk arasında kuramsal olarak farklılaşma kabul edilmemesidir. İktidar halka aittir ve devlet organları da halk adına karar almaktadır (Sezen, 2009: 127).

Anayasanın üçüncü bölümünde, Ulusal Halk Kongresi, Devlet Başkanı, Devlet Konseyi, Merkezi Askeri Komisyon, Yerel Halk Kongreleri ve Yerel Halk Hükümetleri, Etnik Özerk Bölgelerin Özyönetim organları Halk Mahkemeleri ve Halk Savcılıkları düzenlenmiştir. Anayasada, Devlet Konseyi’nin yürütme organı, halk mahkemelerinin yargı organı olduğu açıkça belirtilmiş,Ulusal Halk Kongresi ve devlet başkanı için böylesine bir niteleme yapılmamıştır. Ulusal Halk Kongresi ile Daimi Komitesinin yasama yetkisini kullanacağı belirtilmiştir. Yerel halk kongreleri ile etnik özerk bölgelerin özyönetim organları ise devletin yerel organları olarak tanımlanmıştır. Ayrıca,özerk bölgelerin özyönetim organlarının, anaysa ve yasalara uygun olarak özerklikten yararlanacakları güvenceye alınmıştır (Sezen, 2009: 128).

Ulusal Halk Kongresi: Devlet yönetiminin en üstünde, 1954 Anayasası ile ulusal parlamento olarak kurulan Ulusal Halk Kongresi yer almaktadır. UHK tek meclisli olmakla birlikte, yasama yetkisini Daimi Komitesi ile birlikte kullanmaktadır. UHK’nın toplanmadığı zamanlarda daimi komite karar alabilmektedir (Sezen, 2009: 129).

UHK, beş yılda bir yapılan dolaylı seçimler sonucunda, eyaletler, özerk bölgeler, doğrudan merkezi yönetime bağlı belediyeler, özel yönetim bölgeleri (Hong Kong ve Macao) ile bu birimlerin ordu kuvvetlerinden seçilen üyelerden oluşmaktadır (Sezen, 2009: 129).

Anayasa ile Ulusal Halk Kongresine verilen biçimsel yetkiler, yasama, atama ve denetim olmak üzere üç kümede toplanabilir. Yasama işlevi bağlamında Kongre, anayasayı değiştirmek, anayasanın uygulanmasını denetlemek; yasa çıkarmak ve bunlarda değişiklik yapmak; ulusal ekonomik ve sosyal kalkınma planlarını incelemek, onaylamak; devlet bütçesini incelemek ve onaylamak; savaşa ve barışa karar vermek; eyaletlerin, özerk bölgelerin, merkezi yönetime bağlı belediyelerin kurulmasını onaylamak ve özel yönetim bölgelerinin kurulmasına karar vermek türünde yetkiler kullanmaktadır (Sezen, 2009: 130).

Devletin en üst yöneticilerini atayan ve görevden alan Ulusal Halk Kongresi’dir. Devlet Başkanı ve Başkanı ve başkan yardımcısı, yüksek yargı organlarının başkanları, başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanlar UHK’ce atanmaktadır. Başbakan, devlet başkanının önerisi, bakanlar ise başbakanın önerisi üzerine atanmaktadır. Ayrıca, başbakanın önerisi üzerine Merkezi Askeri Komisyon Başkanı (ve Başkanın önerisi üzerine komisyon üyeleri), Merkez Bankası Başkanı, Genel Denetçi ve Devlet Konseyi Genel Sekreteri de UHK’ce atanmaktadır (Sezen, 2009: 132-133).

Ulusal Halk Kongresi, Devlet Konseyini, Yüksek Halk Mahkemesini ve Yüksek Halk Savcılığını, Anayasa ve kanunlara uygun olarak denetlemekle yetkilidir. Kongre, denetim işlevini, bu organların yöneticilerini atama, faaliyet raporlarını inceleme, soru sorma vb. yöntemlerle gerçekleştirmektedir. UHK ve daimi komitesi aynı zamanda yerel halk kongrelerini de denetlemektedir. Kongre adına kararlar alan Daimi Komite’de UHK’ye karşı sorumludur. Daimi komitenin aldığı kararlar Kongre tarafından değiştirilebilir veya iptal edilebilir (Sezen, 2009: 133).

Yürütme Organı: Devlet Başkanı ve Devlet Konseyi

Anayasada devlet balkanının bir yürütme organı olduğuna ilişkin hüküm bulunmamakla birlikte, ÇHC’de yürütme işlevi devlet başkanı ve Devlet Konseyi arasındadır (Sezen, 2009: 152).

Devlet Başkanı: Devlet Başkanı ile Yardımcısı Ulusal Halk Kongresi’nce beş yıl için salt çoğunlukla seçilmektedir. Aday gösterme yetkisi yalnızca Ulusal Halk Kongresi Başkanlığı’ndadır. Bireysel yada grup olarak ne üyelerin ne de UHK Daimi Komitesinin aday gösterme yetkisi vardır. UHK Başkanlığına devlet başkanı adayı ile başkan yardımcısı adayını bildiren ÇKP Merkez Komitesi’dir.Devlet Başkanı ve yardımcısı UHK’ce görevden alınabilmektedir. Bu görevler için vatandaşlık ve 45 yaş ön koşuldur. Devlet Başkanı ile yardımcısının görev süresi iki dönemle sınırlandırılmıştır (Sezen, 2009; 153).

 

15 Kasım 2012 itibarı ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping (习近平)

Devlet Başkanının yetkileri, UHK ve Daimi Komite Kararlarına uygun olarak, yasaları yürürlüğe koymak (geri çevirme yetkisi yok); Başbakan ve Devlet Konseyi üyelerinin atanmalarını ve görevden alınmalarını UHK’ye önermek; özel af talimatı yayımlamak; olağanüstü hal ve savaş hali ilan etmek, yabancı diplomatik temsilcileri kabul etmek; UHK Daimi Komitesi kararlarına uygun olarak yabancı ülkelere diplomatik temsilciler atamak ve yabancı ülkelerle yapılmış olan anlaşmaları onaylamak veya iptal etmektir (Sezen, 2009: 153).

ÇHC’de devlet başkanları asıl güçlerini, anayasal yetkiden çok ÇKP Genel Sekreteri olmalarından almaktadırlar. Zaten genellikle bu iki görev tek bir kişide birleşmektedir (Sezen, 2009: 154).

Devlet Konseyi(Bakanlar Kurulu): Devlet Konseyi, Merkezi Halk Hükümeti olarak,devletin yürütme organıdır. Konsey, Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Devlet Bakanları, Bakanlıklardan ve Komisyonlardan sorumlu Bakanlar, Genel Denetçi ile Genel Sekreterden oluşmaktadır. Her bakan kendisine bağlı bakanlık ve komisyon işlerinden sorumlu iken Devlet Konseyi’nin çalışmalarından başbakan sorumludur. Devlet Konseyi, UHK ve onun Daimi Komitesi’ne karşı sorumludur (Sezen, 2009: 154).

Devlet Konseyi Klasik parlamenter sistemlerdeki bakanlar kuruluna denk düşmekle birlikte, başbakanın gücü ve sorumluluğu açısından farklılaşmaktadır.Başbakanın kişisel sorumluluğuna dayanan bu sistemde başbakan ”eşitler arası birinci” değil ilk ve tek liderdir. Başbakana karşı sorumlu olan diğer üyeler ise karar sürecinde başbakanın yardımcısı konumundadır. Konsey  kararlarında müzakereler yapılmakla birlikte danışma niteliğinde olup son karar başbakanındır (Sezen, 2009: 155).

Devlet Konseyi, ÇKP’nin politika ve ilkelerini yaşama geçirmekle yükümlüdür. Konsey, anayasaya ve kanunlara uygun olarak yönetsel önlemleri almak; yönetmelikleri, yönetsel karar ve kararnameleri, kuralları yayımlamak; bakanlık, komisyon ve yetki alanındaki diğer kurumların çalışmalarını yönlendirmek; ulusal kalkınma planlarını ve devlet bütçesini hazırlamak, uygulamak; ülke çapında farklı düzeylerdeki yönetsel birimlerin çalışmalarını yönlendirmekle yetkilidir (Sezen, 2009: 157).

Yargı Organı(Yüksek Halk Mahkemesi ve Yüksek Halk Savcılığı): Devletin yargı organını, halk kongrelerine benzer biçimde farklı yönetim düzeylerinde kurulan halk mahkemeleri oluşturmaktadır. Yargı düzeni; ulusal düzeyde Yüksek Halk Mahkemesi, yerel düzeylerde kurulan halk mahkemeleri, askeri mahkemeler ile ihtisas mahkemelerinden oluşmaktadır. İdari yargı rejiminin olmadığı, halk mahkemeleri bünyesinde  yönetsel davalara bakmakla görevli daireler bulunmaktadır (Sezen, 2009: 158).

Komünist Çin’de 2006 reformu ile yargı bağımsızlığı kabul edilmiştir. Ayrıca yargıdaki parti komiserleri çekilmiş ve hukuk öğrenimine önem verilmeye başlanmıştır.

Yüksek Halk Mahkemesi: Yargı düzeneğinin başında Yüksek Halk Mahkemesi vardır.Yüksek Halk Mahkemesi,değişik düzeylerdeki halk mahkemeleri ile ihtisas mahkemelerinin yargısal faaliyetlerini denetlemektedir. Mahkemenin anayasaya uygunluk denetimi yapma yetkisi yoktur. Fakat bir yasanın nasıl yorumlanacağı veya uygulanacağına ilişkin açıklamalarda bulunabilmektedir. Mahkeme başkanı,Ulusal Halk Kongresince beş yıllığına atanmakta ve aralıksız en fazla iki dönem görevde kalabilmektedir. Kongreye ve onun Daimi Komitesine karşı sorumlu olarak çalışmaktadır. Başkan vekili ve diğer daire başkanları UHK Daimi Komitesince atanmakta ve görevden alınmaktadır (Sezen, 2009: 158-159).

Yüksek Halk Savcılığı: Yüksek Halk Savcılığı  UHK tarafından atanan ve görevden alınabilen genel savcı UHK’ye ve Daimi Komitesine karşı sorumludur. Görev süresi beş yıldır. Yüksek Halk Savcılığı yasaların özellikle de savcılık işlerinde nasıl uygulanması gerektiğini yorumlama yetkisine sahiptir. Ayrıca çeşitli düzeylerdeki halk savcılıklarının çalışmalarını yönetir ve denetler (Sezen, 2009: 162-163).

Merkezi Askeri Komisyon: Çin Halk Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarında ordu önemli bir rol oynamıştır. 1949-1952 yılları arasında 20 eyalet doğrudan askeri yönetsel komiteler tarafından kontrol edilmiştir. Günümüzde de ÇKP, hükümet ve ordunun ülkedeki iktidar gücünün üç temel direğini oluşturduğu belirtilmektedir. Partinin orduyu yönetmesi ve Parti liderinin Merkezi Askeri Komisyona başkanlık etmesi, ÇHC’de yerleşik bir gelenektir (Wu,2005:265’den akt.Sezen, 2009: 169).

Merkezi askeri komisyon ülkenin silahlı kuvvetlerini yönetir. Görev süresi 5 yıldır. Komisyonda başkan,başkan yardımcıları ve üyelerden oluşmaktadır. UHK tarafından seçilen komisyon başkanı, UHK ve Daimi Komiteye karşı sorumludur.

Halk Kongrelerinin Seçimi: Her düzeydeki halk kongreleri seçimle oluşmaktadır. Seçimler doğrudan ve dolaylı olmak üzere iki türlüdür. Bir başka ifadeyle her düzeydeki kongreler doğrudan seçimle oluşturulmaktadır. Örnek verecek olursak Ulusal Halk Kongresi Üyeleri Eyalet, Özerk bölge ve doğrudan merkezi yönetime bağlı belediyelerin kongrelerince seçilmektedir. Eyaletlerin, özerk bölgelerin,belediyelerin ve ilçelere ayrılmış kentlerin ve özerk illerin halk kongrelerinin üyeleri de dolaylı yoldan, bir alt düzeydeki halk kongrelerince seçilmektedir. Yurttaşlar doğrudan yalnızca, ilçelerin, ilçelere ayrılmamış kentlerin, kentsel ilçe olan qu’ların xiang, etnik xiang ve zhen’lerin halk kongresi üyelerini seçmektedir (Sezen, 2009: 141-142).

ÇHC’de Devlet Başkanı, Devlet Başkan Yardımcısı, Yüksek Halk Mahkemesi Başkanı ve Yüksek Halk Savcısı Ulusal Halk Kongresince;eyaletlerde Vali,Vali Yardımcısı,Halk Mahkemesi Başkanı ve Savcısı da eyaletlerin Halk Kongrelerince atanmaktadır (Sezen, 2009: 142).

Yönetsel Kademeler: 30.madde de ise idari bölüme ilişkin düzenlemeler vardır.  Ülkenin il , özerk bölge ve doğrudan Merkezi Yönetim altında belediyeler ayrılmıştır,  İl ve özerk bölge özerk valilikler , ilçe , özerk ilçe ayrılır ve şehirler ,  İlçeler ve özerk ilçe ilçelerinde , milliyet ilçeleri ve kasabalarda ayrılır . Doğrudan Merkezi Yönetim ve diğer büyük şehirlerde altında belediyeler ilçe ve ilçe ayrılır . Özerk ilin ilçe , özerk ilçe ve şehirler ayrılır. Tüm özerk bölgeler,özerk valilikler ve özerk ilçe milli özerk alanlardır. Ayrıca 31.maddede devletin özel idari bölgede kurabileceği belirtilmiştir. Bu kararı alacak organ ise Ulusal Halk Kongresi olduğu belirtilmiştir.

 

Üniter ve merkeziyetçi bir devlet olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin yönetsel bölünmesinin karmaşık olduğunu belirtmek gerekir. Çin Halk Cumhuriyeti’nin kalabalık nüfusu,büyük coğrafyası,çok sayıda etnik unsurdan oluşan nüfus yapısı ve bölgeler arasındaki gelişmişlik farkından dolayı tek tip yapılanma yerine çoklu yapılanmalara gidilmesine neden olmuştur. Bu nedenle ülkede ayrıcalıklı eyaletler, özerk bölgeler bulunmaktadır. Örneğin Hong Kong ve Macao Çin egemenliğinde olmakla birlikte “kendine özgü” biçimde yönetilen topraklardır.(Sezen,2009: 171-172)

Anayasa uyarınca ülke yönetsel açıdan:

 1. Birinci basamakta, eyaletlere, özerk bölgelere ve doğrudan merkezi yönetime bağlı belediyelere bölünmüştür.
 2. Eyaletler veya özerk bölgeler; özerk illere,ilçelere, özerk ilçelere ve kentlere bölünmüştür.
 3. İlçeler veya özerk ilçeler Xiang(township), etnik Xiang’lara ve Zhen’lere (town) bölünmüştür.

Doğrudan merkezi yönetime bağlı belediyeler ve diğer büyük kentler ve ilçelere özerk iller ise ilçelere,özerk ilçelere ve kentlere bölünmüştür.Bütün özerk bölgeler,özerk iller ve özerk ilçelerin tamamı özerk etnik bölgelerdir (Sezen, 2009: 173).

Özerk Yönetim Bölgeleri

 • Anayasaya göre, ülkedeki tüm etnik gruplar eşittir.
 • Herhangi bir etnik gruba karşı ayrımcılık ve baskı yasaklanmıştır.
 • Anayasada, bütün etnik grupların kendi sözlü ve yazılı dilini kullanma,adetlerini ve geleneklerini koruma, geliştirme özgürlüğüne sahiptir.
 • Anayasa, etnik grupların yoğun olarak yaşadığı yerlerde bölgesel özerkliğin uygulanacağını ve özerklik yetkisinin kullanmak üzere bu alanlarda özyönetim organlarının kurulacağını düzenlemiştir. Bununla birlikte, tüm etnik özerk bölgeler, üniter bir devlet olan ÇHC’nin bütünleyici parçasıdır.

Ulusal Bayrak,Ulusal Amblem ve Başkent

Bu bölümde ülkenin ulusal bayrağı, amblemi ve marşı ile başkentine ilişkin hükümler içerir.

Anayasa’nın 136.maddesinde Çin Halk Cumhuriyeti Bayraği’nın beş yıldız ile kırmızı bayraktan oluştuğu belirtilmiştir. 137.maddede ise Çin Halk Cumhuriyeti’nin ulusal amblemi (Milli Bayrak, Tiananmen Meydanı, dişli çark ile buğday ve çeltik başaklarından oluşan) yer almaktadır. Anayasanın 138.maddesinde de Başkentinin Pekin olduğu belirtilmiştir.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Liderliğinde Çok Partili İşbirliği

ÇKP’ye 18 yaşını doldurmuş herkes üyelik için başvurabilmektedir. Ancak üyeliğe kabul çok zordur ve seçici bir yöntem izlenmektedir. Bu yüzden ÇKP bir kitle partisi değil elit partisidir.(Çin Komünist Partisi Tüzüğü’nden aktaran Sezen, 2009: 75) Ayrıca Devlet Başkanı da dahil olmak üzere devletin üst yetkililerinin belirlenmesinde ÇKP etkin rol aldığından ÇHC’de parti ile devlet iç içe geçmiş bir yapıdadır.

Çin ana topraklarında ÇKP dışında sekiz siyasal parti daha bulunmaktadır. Çoğunluğu, 193-1945 yılları arasında süren Japonya’ya karşı Direniş Savaşı’nda kurulmuştur. ÇKP’nin kuruluş günlerinde de ÇKP ile işbirliği yapmışlardır. Siyasal partiden çok meslek örgütleri çağrışımını uyandırmaktadır (China’s Political Party System,2007:14-17’dan aktaran Sezen, 2009: 59).

Bu partiler şunlardır:

 • Kuomintang Çin Devrimci Komitesi
 • Çin Demokratik Birliği
 • Çin Demokratik Oluşum Birliği
 • Çin Demokrasiyi Geliştirme Birliği
 • Çin Demokratik Köylü ve İşçi Partisi
 • Çin Zhi Gong Dang
 • Jiu San
 • Tayvan Demokratik Özyönetim Birliği

Siyasal partiler ile ÇKP arasındaki işbirliği ve danışma mekanizması; önemli siyasal kararlarından önce ÇKP Merkez Komitesi’nin parti liderlerinin görüşlerini alması ve konuların tartışılması,ÇKP oranlarında partilerin temsil edilmesi ve parti üyelerinin yönetim ve yargı organlarında önemli yönetsel görevlere atanarak yönetimde rol verilmesi şeklinde gerçekleşir.(China’s Demokratik Parties and the Political System, s.18-22’den aktaran Sezen, 2009: 61)

Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki diğer partiler ÇKP’nin yan kolları gibi çalışmaktadır ve ÇKP’ye yardımcı olmaktadır.

ÇHC’de Kitle Örgütleri’de bulunmaktadır. Bunlara örnek verecek olursak;

 • Çin İşçi Sendikaları Federasyonu
 • Çin Komünist Gençlik Birliği
 • Çin Kadın Federasyonu
 • Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu

Bu örgütler de ÇKP’den bağımsız değildir.Bunlar ÇKP’nin kitleleri kontrol etmesinin bir aracıdır (Sezen, 2009: 63).

SONUÇ

Çin Halk Cumhuriyeti Anayasası ve devlet yapısını incelediğimizde liberal demokratik rejimlerdeki yapıdan çok farklı bir yapıya sahip olduğunu görmekteyiz. Devletin kurumları ve işleyiş mekanizması oldukça karmaşık bir yapıya sahiptir.Çin Halk Cumhuriyeti’nin yüz geniş topaklara sahip olması içerisinde eyaletler ve özerk bölgeler olması farklı bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur.

Çin Halk Cumhuriyeti kuruluşundan itibaren zaman içerisinde anayasasında ve ülkenin temel niteliklerinde değişime uğramıştır. Ülkenin kuruluş yıllarındaki 1954 Anayasasından çok farklı günümüz küreselleşen dünyaya entegre olmaya çalışan 1982 Anayasasına sahiptir. ÇHC merkezi planlamadan kapitalizme yönelişi yapılan anayasa değişikliklerinde de kendini göstermektedir.Bu değişiklikler siyasal,ekonomik ve yönetsel anlamda büyük değişiklikler yaratmıştır.Ancak tüm bu değişikliklere rağmen ülkede yargısal denetim hala şeffaf bir yapıya sahip değildir.Ülkede güçler ayrılığının olmaması ve anayasal denetimin yasama organı olan UHK tarafından gerçekleştirilmesi ülkenin hala demokratik bir yapıya kavuşamadığını göstermektedir.

Komünist Çin’de 2006 reformu ile yargı bağımsızlığı kabul edilmiş, yargıdaki parti komiserleri çekilmiş ve hukuk öğretimine önem verilmeye başlanmıştır. Böylece yargının özgürleşmesi adına önemli bir adım atılmıştır.Ancak Yargının anayasaya aykırılık konusunda yorum yapamaması ve bu konuda yetkinin devletin yasama organı olan UHK’da olması anti demokratik bir uygulama olarak görülebilir.

Vatandaşların temel hak ve hürriyetleri alanında ise Anayasal anlamda genel olarak özgürlükçü bir anlayışa sahip olduğu görülmekle birlikte bu durumun pratikteki yansımaları konusunda kesin olarak aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Ayrıca ÇHC anayasasında kolektif çıkarların bireysel çıkarlardan üstün tutulması ve aile planlaması adı altında kişilerin özel hayatlarına karışılmasının  önünü açan anti demokratik uygulamalar yaşanmaktadır.

Çin Anayasası değiştirilemez maddelere sahip olmadığından esnek bir anayasa olarak yorumlanabilir.Ancak içerisinde sistem karşıtlarına diktatörlük uygulanması ve halkın yetkinsini yetkili organlar aracılığıyla kullanıp tam olarak yönetim sürecine dahil edilmemesi Çin Halk Cumhuriyeti’nin anti demokratik uygulamalara sahip olduğunu göstermektedir.Ancak son zamanlarda Çin Halk Cumhuriyeti anayasasına hukuk devleti ifadesinin girmesi,özel girişim özgürlüğüne serbestlik tanınması gibi uygulamalar ÇHC’nin liberal politikalara doğru evrildiğini göstermektedir.

Ayrıca ÇHC’de milli marşın, bayrağın, başkentin ve amblemin anayasanın son bölümünde olması dikkat çekicidir.

ÇİNCE İNGİLİZCE TÜRKÇE 
Qilai! Buyuan zuo nuli de renmen, Arise, ye who refuse to be slaves; Kalkın! Köle olmak istemeyen insanlar!
Ba women de xuerou zhucheng women xin de changcheng. With our very flesh and blood Let us build our new Great Wall! Etimizle, kanımızla yeni Çin Şeddimizi inşa edelim!
Zhonghua Minzu dao liao zui weixian de shihou, The peoples of China are in the most critical time, Çin Ulusu, en tehlikeli bir döneme geldi.
Meigeren beipo zhe fachu zuihou de housheng. Everybody must roar his defiance. Herkes son kükreyişine karşı koymalı.
Qilai! Qilai! Qilai! Arise! Arise! Arise! Kalkın! Kalkın! Kalkın!
Women wanzhong yixin, Millions of hearts with one mind, Milyonlarımız tek bir yürek,
Mao zhe diren de paohuo, Brave the enemy’s gunfire, Gözümüz kapalı düşman topunun üzerine
Qianjin! March on! İleri!
Mao zhe diren de paohuo, Brave the enemy’s gunfire, Gözümüz kapalı düşman topunun üzerine ileri!
Qianjin! Qianjin! Qianjin! Jin! March on! March on! March on! İleri! İleri! İleri!

 

Sonuç olarak Çin Halk Cumhuriyeti her ne kadar sosyalist bir ülke olsa da çağın gereklerine göre anayasasını ve yönetimini reforme etmektedir. Ayrıca ÇHC her geçen gün gelişen ekonomisi ile tüm dünyanın ilgisini çeken büyük bir güç olma yolunda da ilerlemektedir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazın!
Lütfen Buraya Adınızı Yazın